Search Ratings

Top Active Dan Players

 1. Cho, Beomgeun (9.16)
 2. Liu, Zhi Yuan [Andy] (8.96)
 3. Li, Ryan (8.79)
 4. Chen, ZhaoNian (8.67)
 5. Yu, Ximeng (8.64)
 6. Liu, Xiaohan (8.61)
 7. Lui, Eric (8.38)
 8. Lin, Tianyu [Bill] (8.35)
 9. Sun, Calvin (8.29)
 10. Ko, Dae Hyuk (Daniel) (8.00)

Top Active Kyu Players

 1. Arrand, William (-1.49)
 2. Huang, Sha (-1.59)
 3. Cheng, Andy (-1.75)
 4. Erville, Julian (-1.78)
 5. Chen, Yuanjie (-1.82)
 6. Yang, Weiyu (-1.91)
 7. Takehara, Yukino (-2.19)
 8. Top, Daniel (-2.52)
 9. Schumer, Peter (-2.53)
 10. Louderback, Allen (-2.60)
Search for player ID number:
Search for family name beginning with:
Common Ratings Lists
Tournament Directors: TDListA TDListN
All players, sorted by rating