2014 NAMT Qualifiers and Points

2014 Qualifier Events

Northern California Ing Cup, January 18 In points chart as NCIC

Dado 2014 Southern California Go Championship, February 8-9 In points chart as DADO

New Jersey Open, March 1-2 In points chart as NJO

Maryland Open, May 24-25 In points chart as MO

Age of the Fabulist, June 7-8 In points chart as AOF

YKNOT 4, June 21-28 In points chart as YKNOT4

Players NCIC DADO NJO MO AOF YKNOT4 Sum of Highest 2 Scores
Michael Chen 8 8.6 8.3 16.9
Danny Ko 6.3 8.4 win 8.3 16.7
Eric Lui 11.2 11.2
Ricky Zhao 8 1.5 1.9 9.9
Jeremy Chiu 4.6 3.1 5.3 8.4
Kevin Huang 8 8.0
Andrew Lu 4.6 3.1 7.7
Aaron Ye 1.6 3.1 2.5 4.5 7.6
Jie Liang 5.3 1.9 7.2
Kevin Hong 6.3 6.3
Joshua Lee 3.3 2.5 5.8
Jimmy Guo 5.4 5.4
Justin Teng 5.3 5.3
Daniel Chou 3.3 1.9 5.2
Changlong Wu 4.5 4.5
Liqun Liu 4.5 4.5
Hugh Zhang 4.5 4.5
Yuan Zhou 3.3 1.1 4.4
Yunxuan Li 3.1 3.1
Justin Ching 0.5 2.5 3.0
Kuo Ruey han 1.6 0.8 2.4
Zihong Ma 0.7 1.3 1.1 2.4
Mengmeng Chen 1.6 1.6
Naoyuki Kai 1.6 1.6
Yixian Zhou 1.3 1.3
Matthew Burrall 1.3 1.3
Zhenying Gu 1.1 1.1
Willis Huang 1.1 1.1
James Pinkerton 1.1 1.1
Benjamin Lockhart 0.8 0.8
Matthew Harwit 0.8 0.8
Wei Cheng 0.7 0.7
Jerry Shen 0.5 0.5
Norman Tsai 0.5 0.5
Soo Ha 0.5 0.5
Michael Bull 0.4 0.4
Wei Ming Zhong 0.4 0.4
Martin Lebl 0.4 0.4