Search Ratings

Top Active Dan Players

 1. Lee, Mark (9.84)
 2. Liu, Zhi Yuan [Andy] (9.17)
 3. Lui, Eric (8.76)
 4. Chen, ZhaoNian (8.73)
 5. Ye, Aaron (7.94)
 6. Yen, Albert (7.92)
 7. Huang, Alan (7.50)
 8. Ai, Muzhen (7.28)
 9. Zhou, Yuan (7.03)
 10. Xu, Yilin (6.97)

Top Active Kyu Players

 1. Kim, Darwin (-1.02)
 2. Bias, Darren (-1.04)
 3. Guo, Dongsheng (-1.09)
 4. Acres, James (-1.13)
 5. Lee, Alex XM (-1.14)
 6. Long, Anthony (-1.19)
 7. Yang, Kevin (-1.20)
 8. Tanaka, Yoshio (-1.21)
 9. Funk, James (-1.27)
 10. Roof, Brendan (-1.37)
Search for player ID number:
Search for family name beginning with:
Common Ratings Lists
Tournament Directors: TDListA TDListN
All players, sorted by rating