American Go E-Journal

2022 N.A. Masters Tournament players

Tuesday August 9, 2022

Top row: BI, King; BURRALL, Matthew; CHEN, ZhaoNian; CHIU, Jeremy; DONLEY, Jae
Second row: GE, Yongfei; HAN, Han; HUANG, Alan; HUANG, Xiaodi; LIU, Andy
Third row: QI, Alexander; SAGNER, Chris; SEDGWICK, James; SUN, Harrison; TU, Xinyu 
Bottom row: YEN, Abert; YODER, Eric; ZHANG, Edward; ZHANG, Hugh; ZHOU, Yixian

2022 US Open Masters winners:
1st Han Han; 2nd: Alan Huang; 3rd: Jeremy Chiu; 4th: Harrison Sun; 5th: Andy Liu; 6th: Michael Zhaonian Chen
TD: Kevin Chao; Photos/collage: Chris Garlock

2022 NAMT Crosstab