Ashish Varma (W) vs. Tianyuan Zhang (B)

Download .SGF